State president of EPI

1. M.Adv Keshav Javre ji - MP.                     
2. M.Dr. Usha Singh ji - Delhi.                     
3. M.Rajendra Maver ji - Rajasthan.          
4. M.Arjun malu Jadhav ji - Maharashtra
5. M. Madhusudan kushwaha ji - Bihar.   
6. M.Chandra prakash Gautam ji - U.P.     
7. M Sunil Dhawan ji - Panjab.                    
8. M. Mala Bhai Solnki ji - Gujarat.            
9. M. Gay Kamble ji - telangana.                 
10.M.Shivkumar Boss ji - Hariyana.          
11.M.Pawan kumar ji - Uttarakhand.        
12.M.Yogendra kumar ji - C.G.